Planning zorg logo

Privacyverklaring PlanningZorg

PlanningZorg: Batavierenweg 25, 6841 HN te Arnhem, Tel:085-0718343, E-mail: administratie@planningz.org verzamelt persoonsgegevens over u via de door u ingevulde contactgegevens formulier op de website, op uw verzoek indien u ingeschreven wilt worden als zorgprofessional bij PlanningZorg. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en we houden ons aan de privacywetgeving. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn.

Wijzigingen in ons privacy beleid worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina. Wij verzoeken u dit privacy beleid steeds goed door te lezen.

Uw persoonsgegevens verwerken

Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u voor PlanningZorg ingeschreven wordt als zorgprofessional. We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op grond van een van de volgende gronden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting
 • de uitvoering van een overeenkomst
 • uw uitdrukkelijk gegeven toestemming
 • een gerechtvaardigd belang

Wij verzamelen de volgende gegevens over u:

 • Naam, achternaam en toevoeging(en)
 • Opleiding en kennisgegevens
 • Adres gegevens
 • Telefoon nummer(s)
 • Email adres
 • Bankgegevens die noodzakelijk zijn voor betaling(en)

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren.

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor de :

 1. het verlenen van dienstverlening;
 2. het uitvoeren van de tussen partijen gesloten overeenkomst;
 3. onze nieuwsbrief te kunnen toesturen;

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de wet voorschrijft.

Derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve aan onze opdrachtgevers waarvoor we als zorgprofessional werkzaamheden voor verricht of waarbij er uitwisseling van deze gegevens noodzakelijk tussen u en onze opdrachtgever is voor het beoordelen van de juiste match. We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als zij ze nodig hebben om de afgesproken diensten te kunnen verrichten. Als wij derden inschakelen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, zullen we een verwerkersovereenkomst met deze derde sluiten. In die overeenkomst spreken wij af dat de derde de persoonsgegevens even goed dient te beschermen als wij. In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan toezichthoudende autoriteiten.

Anonieme gegevens

Onze website verzamelt automatisch anonieme of algemene informatie over u als gebruiker van de website. Met deze gegevens kunnen we bepalen hoe u als bezoeker onze website gebruikt, maar daarmee kunnen we niet uw identiteit vaststellen. Deze gegevens zien we dan ook niet als persoonsgegevens.

Minderjarigen

Gebruikers jonger dan 16 jaar hebben toestemming van hun ouders of voogd nodig. Na het geven van die toestemming mogen de ouders of voogd de gegevens die zijn doorgegeven altijd aanpassen of verwijderen. Zodra we merken dat er géén toestemming is gegeven doen we er alles aan om zo snel mogelijk alle persoonsgegevens te verwijderen. 

Cookies

Bij het bezoeken van onze website gebruiken wij zogenaamde ‘cookies’. Het betreft hier alleen de standaard registratie van bezoeker van de site. We verzamelen geen persoonlijke (NAW) gegevens van onze website bezoekers, en gebruiken de gegevens alleen voor registratie van het aantal bezoekers, welke pagina’s er bezocht worden en het standaard optimaliseren van bezoekers van de site wat gebeurd door de door de bezoeker gebruikte browser.

Uw rechten als gebruiker

U heeft als gebruiker een aantal rechten. Zo kunt u bij ons:

 • de persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien;
 • de persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;
 • verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens;
 • een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar een derde laten doorsturen;
 • de toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken, intrekken;
 • bezwaar maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Als u van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, kunt u ons dat laten weten door ons hierover een email te sturen met uw wens, verzoek of wijziging. Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk. Gaat het om een eenvoudig verzoek dan doen we dat binnen één maand. Bij een ingewikkelder verzoek doen we dat uiterlijk binnen drie maanden.

Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij:  Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging en melden datalek

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, zoals daar waar mogelijk door encryptie toe te passen, door passwords te gebruiken en door personeel in hun contracten een bepaling over vertrouwelijkheid op te nemen.. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.

Planning-zorg-beeldmerk